• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

Welkom op de website van Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg.

Met deze site willen we u graag nader informeren over ketenzorg Hulp bij Dementie in de regio Noord-Limburg. In 2008 als project gestart binnen het Landelijk Netwerk Dementie (LDP) en sinds 2009  in deze regio actief onder de naam Hulp bij Dementie. De landelijke politiek (ministerie van WVS) wil dat Zorgorganisaties binnen een regio ketenzorg voor mensen met (het vermoeden van) dementie en diens naasten ontwikkelt. Hiermee beoogt men de zorg en begeleiding voor mensen met de ziekte dementie en de mantelzorgers optimaal te professionaliseren. In de provincie Limburg zijn 5 ketens die opereren onder de naam Hulp bij Dementie. 

De Zorgorganisaties in de regio Noord-Limburg zoals de Thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, GGZ, welzijnsorganisaties en huisartsen werken nauw met elkaar samen en stemmen de benodigde zorg voor de cliënt met dementie op elkaar af. Ook contacten met de Gemeenten zijn hierbij van belang (WMO).

Het algemene doel van ketenzorg Hulp bij Dementie is een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan cliënten met dementie en mantelzorgers te bieden waardoor de persoon met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin meegenomen. Begeleiding en ondersteuning zijn nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere betrokkenen. Uitgangspunt hierin zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt en mantelzorger(s): U als cliënt of mantelzorger hebt de belangrijkste stem in dit traject, u bepaalt wat u wel of niet wilt.

Al bij de eerste signalen van een ‘niet pluisgevoel’ en verdenking van dementie kan de huisarts direct een trajectbegeleider inschakelen. Vanwege de onafhankelijke positie van de trajectbegeleider is geen nadere overleg met een of meerdere zorgorganisaties nodig. Door deze werkwijze kan de trajectbegeleider de cliënt en mantelzorgers vanaf een pril stadium ondersteunen.

De inzet van een trajectbegeleiders gebeurt altijd op verwijzing van de huisarts- en of de klinisch geriater waar men nauw mee samenwerkt. Ook de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van de huisartsenpraktijk is bij dit proces betrokken. Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is zo breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle aspecten zelf goed in beeld kan hebben. Dit betekent dat een belangrijk deel van deze regiefunctie overgedragen wordt aan een trajectbegeleider. De trajectbegeleider richt zich op zorg- en welzijnsaspecten. De huisarts richt zich op het medische deel. Daarbij heeft de trajectbegeleider intensief contact met andere betrokken zorgverleners en waar nodig kan de trajectbegeleider een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde (arts), psychiater, psycholoog of maatschappelijk werker. Ook is er, indien nodig, contact met de klinisch geriater in het ziekenhuis.  Echter, de huisarts blijft te allen tijde de medische eindverantwoordelijkheid houden over de cliënt  met dementie zolang deze in de thuissituatie woonachtig is.

De trajectbegeleiders werkzaam binnen Hulp bij functioneren als ‘De spin in het web’: Zij coördineren en regisseren de totale zorg voor- en rondom de cliënt met dementie. Het zijn professionals met een HBO+opleiding, aangevuld met een opleiding Casemanagement Dementie, en zijn deskundig op het gebied van dementie, de gevolgen van deze ziekte en de daarbij behorende behandel, begeleiding en zorgmogelijkheden. Zij zijn voor u het vaste aanspreekpunt, waardoor continuïteit over een langere periode is gewaarborgd.