• Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

  • We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

Hulp vragen start bij de huisarts > trajectbegeleider

Hulp en ondersteuning vanaf het begin van de ziekte dementie of het vermoeden hiervan is erg belangrijk. wanneer iemand te horen krijgt dat zij of hij of één van haar/zijn naasten dementie heeft komt er veel op haar/hem af. Durf hulp en ondersteuning in te schakelen, want het is en manier om het zo lang mogelijk vol te houden.

De huisarts is de toegangspoort voor Hulp bij Dementie. Telkens moeten antwoorden gevonden worden op uw vragen en behoeften. Vragen die kunnen gaan over zorg, materiële kwesties, zingeving, wonen en veiligheid. Hulp bij Dementie voorziet er in dat alle relevante gebieden voordurend aandacht krijgen.

Zolang een cliënt, in dit geval de persoon met (het vermoeden van) dementie bedoeld, geheel of gedeeltelijk thuis woont, is de huisarts de regisserende professional. Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij hem samen. Voor de cliënt is de huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk professional.

Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is dermate breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle elementen zelf goed in beeld kan hebben. Dat betekent dat een belangrijk deel van de regiefunctie overgedragen wordt aan een trajectbegeleider. De huisarts concentreert zich op het medisch deel, de trajectbegeleider richt zich op zorg en welzijn. Zodoende ontstaat er een ‘regie-as’ van huisarts en trajectbegeleider.

De rol van de huisarts kan in specifieke woonsituaties geheel of gedeeltelijk overgenomen worden door een specialist ouderengeneeskunde. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van de rol van ‘medebehandelaar’. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor het bieden van 24-uurs zorg.

Voor de ondersteuning van een trajectbegeleider is er in een aantal regio's een wachtlijst. Staat u zelf op een wachtlijst en vind u de wachttijd te lang, dan kunt u altijd contact opnemen met ons of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder hulp krijgt. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenloijk zijn overeengekomen (de treeknormen).