We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hulp bij dementie is voortgekomen uit het Landelijk Dementieprogramma (2008) dat deel uit maakt van 'Zorg voor beter' een initiatief van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Een samenwerkingsproject van Vilans, CBO (kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg) en Alzheimer Nederland. Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in 2009 met de verschijning van de 'Leidraad ketenzorg Dementie'. Hierin werden helder de problemen verwoord rond dementie voor de patiënt en zijn omgeving. In het stuk zijn ook de zorgdimensies benoemd, die in samenhang moeten worden aangepakt.

In 2011 is in de regio Maastricht & Heuvelland gestart met de vorming van een keten van zorginstellingen die betrokken zijn bij de hulp aan mensen met dementie. In het voorjaar van 2011 hebben 13 organisaties een convenant getekend met de intentie het ketenzorgproject verder uit te werken. In de loop van 2012 en 2013 zijn nog meer organisaties aangesloten. Begin 2012 is een werkgroep aan de slag gegaan om een actieplan op te stellen voor de daadwerkelijke start van het project. Onderdeel van dat plan was het aanstellen van de ketenregisseur. De ketenregisseur is in september 2012 aan de slag gegaan met het verder uitbouwen van de samenwerking en het werven van Zorgtrajectbegeleiders. In april 2013 zijn de eerste Zorgtrajectleiders aangesteld.

Jaarlijks wordt een actieplan Ketenzorg Dementie Maastricht en Heuvelland opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe alle partners gezamenlijk de zorg willen verbeteren. Dit plan is de leidraad voor het inrichten van de ketenzorg. In 2013 heeft Maastricht en Heuvelland zich aangesloten bij 'Hulp bij dementie' en gaat nu verder onder de naam 'Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland'.

Een van de meest belangrijke verbeterpunten voor het Landelijk Dementie Programma is het realiseren van een vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers. Gelet op het belang van een onafhankelijke begeleider is bepaald dat de onafhankelijke begeleiding als een aparte functie wordt ingericht.

Bij de opstart van de ketens in Nederland zijn er meerdere functiebenamingen bedacht voor de term casemanagement; o.a. zorgtrajectbegeleider, trajectbegeleider, dementiecoach, dementiecoördinator, zorgbegeleider, zorgcoördinator en dementieconsulent. Naarmate de ketens in aantallen toenamen ontstond er in toenemende mate spraakverwarring tussen partijen door de diversiteit aan functiebenamingen.

In de regio Maastricht Heuvelland is er bewust voor gekozen de term zorgtrajectbegeleider dementie te hanteren, en wel om de volgende redenen:
1 Casemanager is een hele algemene term die op meer terreinen wordt gebruikt, ook als het niet met zorg heeft te maken. Dat schept verwarring bij partijen. Zorgtrajectbegeleiding dekt meer de lading.
2 Oudere mensen hebben weinig affiniteit met Engelse termen. Zorgtrajectbegeleider is een Nederlandse term die meer tot de verbeelding spreekt voor de cliënten.
3 Zorgtrajectbegeleiding is een 'warmere' term dan het 'koele/zakelijke' casemanagement.

De zorgtrajectbegeleider biedt persoonlijke begeleiding aan de persoon met dementie en zijn naaste mantelzorg in de thuissituatie gedurende het hele ziekteproces tot aan overlijden of opname in een verpleeghuis. De ondersteuning door de zorgtrajectbegeleider is afhankelijk van de hulpvraag.

Zo kan de begeleiding bestaan uit het vinden van de weg in de lastige doolhof van zorg en welzijn, bv indicatiestelling, kosten en organisatie van hulp. Maar ook in de vorm van een luisterend oor en emotionele begeleiding. De zorgtrajectbegeleider is een vast en vertrouwd gezicht. De zorgtrajectbegeleider heeft specifieke kennis in het omgaan met dementie en herkent daarmee weerstand of hulpweigering, reacties die bij dementie vaak voorkomen. Naast vaste bezoek momenten is de zorgtrajectbegeleider telefonisch en op aanvraag beschikbaar voor hulp, ondersteuning en advies.
inloggenbl