We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Mensen met dementie kunnen minder goed voor zichzelf opkomen, en verzorgers zijn al vaak overbelast met de zorg. Daarom behartigt Alzheimer Nederland hun belangen. Wij doen dat ook bij u in de buurt. Alzheimer Nederland heeft deelgenomen aan het Landelijk Dementie Programma. In dit programma hebben zorgaanbieders en zorgvragers nauw samengewerkt om te komen tot een zo goed mogelijk zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In de provincie Limburg is in dit kader Hulp bij Dementie, een dementieprogramma gemaakt. Binnen dit programma werken de vijf regio´s samen, Noord- en Midden-Limburg, Westelijke MIjnstreek, Parkstad en Maastricht Heuvelland. De afdelingen van Alzheimer Nederland hebben hieraan meegewerkt. Ook vele professionals en organisaties in Limburg hebben vanaf 2005 geinvesteerd in het Landelijk Dementie Programma.

Het Dementieprogramma Hulp bij Dementie Limburg bevat als belangrijke punten:
1. Ondersteuning van de mantelzorgers 
- Er verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief met talrijke praktische tips en adviezen; 
- vrijwilligers worden geschoold in de omgang van mensen met dementie met en hun mantelzorgers; 
- voor iedere mens met dementie en hun mantelzorgers is er een vaste contactpersoon die hen
 als trajectbegeleider/casemanager terzijde staat in het hele dementieproces; 
- mantelzorgers kunnen ter ondersteuning een beroep doen op vrijwilligers.

2. Communicatie en samenhang in de keten 
- De huisarts voert de regie in het stellen van de diagnose. Hij kan daarbij consult inroepen van of verwijzen naar de klinisch geriater van het ziekenhuis of naar een van de 
 regionale expertisecentra. Dit zijn samenwerkingsverbanden waaraan in ieder geval een specialist ouderengeneeskunde, trajectbegeleider/casemanager, psychiater en psycholoog deelnemen; 
- in maximaal 7 weken wordt via deze route een diagnose en een zorgplan opgesteld.

3. Deskundigheidsbevordering 
- verpleegkundigen en verzorgenden van MBO niveau 2, 3 en 4 worden in een 
 cyclisch programma van drie jaar bijgeschoold in zorg en welzijn rondom dementie; 
- leerlingen van MBO zorg en welzijn niveau 2, 3 en 4 
 doorlopen een scholingsprogramma rondom dementie; 
- huisartsen worden bijgeschoold op het gebied van diagnostiek dementie en op het gebied van verwijzing.

De samenhangende zorg waarin de hulpverleners volgens het dementieprogramma met elkaar samenwerken, wordt ketenzorg genoemd. In 2009 werd in Noord-Limburg op drie plaatsen een pilot Ketenzorg Dementie uitgevoerd. Noord-Limburg behoorde hiermee tot een van de koploperregio's in Nederland. In 2010 werd het zorgprogramma ketenzorg dementie gestart in Midden-Limburg en in 2011 in de Westelijke Mijnstreek onder de naam Hulp bij Dementie. .

De afdelingen van Alzheimer Nederland blijven direct betrokken bij de opzet en de uitvoering van de Ketenzorg Dementie. Door samenwerking en afstemming wordt de samenhang in de drie regio's en met de andere regio's in Limburg verder versterkt.
inloggenbl